תוכנית צילה

מסגרת הזמן המוקצית לפעילויות ההעשרה מותאמת באופן דיפרנציאלי לכל מוסד לזמן סיום יום הלימודים הפורמלי והארכת יום הלימודים לתלמידים .

הפעילות בבתי הספר תכלול את הרכיבים הבאים : פעילות לימודית ופעילויות העשרה חברתית חינוכית בקבוצות קטנות .

תמיכה טיפולית פרטנית/קבוצתית בקשיים רגשיים/חברתיים/התנהגותיים. פעילות תלמידים הורים והזנה .